VerdensBørn Grundskole tilbyder en skolegang med fokus på hvert enkelt elevs dannelsesrejse. Vores overbevisning er, at barndommen udgør et af tilværelsens vigtigste grundsten, hvor barnet gennem sit samspil med den omgivende verden grundlægger sin personlighed. Det er i det mellemmenneskelige møde, at barnet danner sig erfaringer om sig selv og livet.

Ved at deltage aktivt i dannelsesrejsen, ønsker VerdensBørn Grundskole at bidrage til elevernes udvikling med tætte relationer, læringsfremmende stemninger og kontinuerlige rammer, som alle er bærende elementer for den generelle trivsel hos eleven. 

VerdensBørn Grundskole tror på at netop som barnet trives, opstår den optimale læring.

VerdensBørns små verdensborgere

Udover de fagspecifikke fælles mål, fastlagt af Børne og Undervisningsministeriet, har VerdensBørn Grundskole defineret en række yderligere mål, som igennem fokus på elevernes personlige dannelse skal medvirke til at udvikle fremtidens kompetente medborgere. 

Vores hovedmål er, at hvert enkelt barn, igennem skolegangen på VerdensBørn Grundskole, opnår dyb indsigt i sit eget emotionelle og kognitive landskab og de muligheder, som denne bevidsthed åbner op for.

Hensigten med dette fokus er at fremme elevernes evne til at bruge sunde, brugbare og bevidste handlestrategier i mødet med verden. 

Det er således igennem bevidstheden om egne emotioner, personlige styrker og tilværelsens muligheder og vilkår, at barnet tilegner sig en grundlæggende respekt og ligeværdighed for sig selv og andre, uanset etnicitet, religion eller køn.

Et mål som er VerdensBørn Grundskoles nidkære ambition for det globale verdensborgerskab.

VerdensBørn Grundskole støtter et skoletilbud i Bangladesh for de fordrevne Rohingya-flygtningebørn. På billedet ses vores skoleleder Yassin Bachiri sammen med en samarbejdspartner Zakaria fra hjælpeorganisationen Rohingya Aid – Denmark.
Det andet billede er et af vores elevrådsmedlemmer (evt. bare fornavn), der optræder med et digt, ved et event til fremme for sameksistens kaldet Kærlighedsmarch, i Kbh. 2018.
Eleverne på skolen er engagerede verdensborgere, der igennem flere initiativer er med til at skabe opmærksomhed på nødlidte børn i andre dele af verden. De har blandt andet samlet ind til børn i danske asylcentre, børn der lider af hungersnød i Yemen, syriske flygtninge og blindehjem for børn i Marokko.


VerdensBørns Barnesyn og Værdiblomst

VerdensBørn anskuer barnet ud fra et holistisk perspektiv, som i praksis betyder, at alle aspekter af den menneskelige dannelse er lige væsentlige i skolegangen.

Værdiblomsten illustrerer de centrale værdier, som danner grundlag for den daglige gang på VerdensBørn Grundskole og som er styrende for hele stemningen på skolen.

De blå farver i værdiblomsten symboliserer primært de kognitive styrker, som indebærer tilegnelse og udvikling af faglig viden. De grønne farver symboliserer de mellemmenneskelige styrker, der indebærer en grundlæggende respekt for det enkelte individ.

På Værdiblomsten er Identitet placeret i midten, for at understrege dennes centrale betydning, for en sund og livsduelig tilværelse. 

Grenen symboliserer VerdensBørn Grundskoles aktive deltagelse i barnets dannelsesrejse.

VerdensBørn Grundskoles elevråd

Vedtægter for VerdensBørn Grundskole

Vedtægter for VerdensBørn Grundskole er ændret af bestyrelsen den 1. juni 2018. De reviderede vedtægter trådte i kraft ved offentliggørelsen på hjemmesiden d.18. juni 2018.

Skolens slutmål, delmål, undervisnings- og opfølgningsplaner

På VerdensBørn Grundskole er elevernes dannelsesrejse lige så højt prioriteret som deres videnstilegnelse og udvikling af færdigheder. De går hånd i hånd. Skolens undervisning har således både til formål at opfylde Undervisningsministeriets Fælles Mål og bidrage til at styrke eleverne i deres identitetsforståelse og livsduelighed.

For at understøtte dette har vi på skolen udviklet vores eget særskilte fag: “Identitet og dannelse”, hvis formål er “at udvikle strategier hos det enkelte barn til selvstændigt at kunne tage vare på sig selv, på sine relationer og på det nære og fjerne samfund omkring sig gennem udvikling af karakter, styrker og dannelse.”

Madkundskab tilbydes hvert andet år for ø-gruppen “4.-5.”-trin. 

Valgfaget arabisk følger egne mål

Sang er en integreret del af VerdensBørns Grundskoles daglige fællessamlinger. Vi bestræber os på at inddrage sang eller andre musiske elementer, så vidt muligt og særligt i danskundervisningen.  

Når eleverne arbejder med aktuelle emner eller ved gennemgangen af bestemte tidsperioder, inddrages musikalske indslag og fællessang, blandt andet ved at fokusere på lyrikkens genre, temaer i sangene eller ordforrådet i sangteksten. 

Derudover er fællessang en vigtig tradition i skoleårets forældreaftener, hvor hensigten er, at eleverne i fællesskab lærer at tage ansvar for det fælles musikalske udtryk.

I fagene dansk, matematik, historie, engelsk, fransk, billedkunst, idræt, biologi, geografi, fysik/kemi og natur/teknologi, samfundsfag følger undervisningen Fælles Mål. Faget Verdensreligioner følger ligeledes de fælles mål, der er beskrevet for Kristendomskundskab. https://emu.dk/grundskole

VerdensBørn Grundskole -Mød et bestyrelsesmedlem

Mød Mustapha Bachiri, aktiv i skolens bestyrelse, 
– Er født i år 1943
– Har marokkansk afstamning
– Har været aktiv i foreningslivet gennem 50 år.
– Mustapha har været på det danske arbejdsmarked siden han kom til Danmark i 1966. 
– Han har desuden gennem sit liv arbejdet som tolk, selvstændig kørelærer og senest underviser på Landtransportskolen frem til hans pensionering.
– Mustapha sad i integrationsrådet på sine børns folkeskole gennem flere år.
Nu er han en af de bærende kræfter i VerdensBørn Grundskoles Støtteforening. Han sidder i skolens bestyrelse og er altid klar med en hjælpende hånd.
Mustaphas mærkesager er:
– aktivt medborgerskab.
– integration
– brobygning
Mustapha inddrager børnene i hans frivillige arbejde på skolen.
Mustapha’s bror Hussain Bachiri, er også aktiv på skolen.
Hussain har ligeledes været aktiv i foreningslivet gennem mange år og gik for nylig på pension efter 40 år som ejendomsfunktionær.
De to brødre er bannerfører for mange af de værdier, som vi bestræber os på at lære vores børn i dag; vedholdenhed, hjælpsomhed, optimisme og samarbejde.
De to herre malede egenhændigt væggene på nærmest hele skolen.
Vi beundrer dem og ønsker dem alt godt på deres vej.